Barselsvikariat for kirke- og kulturmedarbejder

Barselvikar for kirke- og kulturmedarbejder ved Herfølge Kirke

Pr. 1. september 2019 søger vi en kirke- og kulturmedarbejder 34 timer pr. uge, der kan videreføre arbejdet med børn og familier ved Herfølge Kirke i et barselsvikariat. Stillingen er således tidsbegrænset i 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Vi søger en KK-medarbejder, der kan

  • undervise minikonfirmander
  • forestå babysalmesang og dagplejemusik
  • planlægge og gennemføre familiegudstjenester i samarbejde med en af kirkens præster
  • trives med at arbejde selvstændigt
  • formidle levende til børn i alle aldre
  • glædes og inspireres i arbejdet med børn og deres spørgelyst
  • smitte med sin begejstring

og har

  • erfaring med eller kendskab til folkekirkeligt arbejde
  • 3K uddannelse eller anden teoretisk baggrund
  • hjerte for at formidle og skabe et trygt rum for børn og unge

Stillingen
Dine hovedopgaver er at planlægge og forestå minikonfirmandundervisningen på 3. klassetrin for sognets 6 skoler, forestå babysalmesang og efterfølgende café, forestå dagplejemusik for sognets kommunale og private dagplejere og afholde månedlige familiegudstjenester med efterfølgende spisning. Dertil kommer deltagelse i udvalgsmøder, ugentlige kalendermøder, kommunikative opgaver samt årlige arrangementer som Herfølgedagen, høstgudstjeneste og sommer-aktiviteter. Endelig kan det blive aktuelt, at du deltager i undervisningen af konfirmander.

Planlægningen af aktiviteterne foregår i samarbejde med børnekorlederen, præsterne og kirkens øvrige medarbejdere, og vi lægger vægt på at du er god til at samarbejde. Gennemførelsen af aktiviteterne forestår du dog som oftest alene, og derfor er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret og trives med at være kreativ i dit eget selskab.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr. – 376.816,71 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner for en fuldtidsstilling).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 274.398 kr. årligt ved ansættelse på 34 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

Ansættelse sker ved Herfølge Menighedsråd. Arbejdsstedet er Herfølge Kirke og sognegård, Kirkepladsen 1-6, 4681 Herfølge.

Yderligere oplysninger og kontakt
Spørgsmål kan rettes til kirke- og kulturmedarbejder Lise Fuglsang, telefon 30 31 32 56, mail bu@herfoelgekirke.dk eller administrativ leder Anne Lise Jørgensen telefon 22 13 66 33, mail: anlj@km.dk

Samtaler forventes afholdt torsdag den 13. juni og fredag den 14. juni 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale med dig vil blive indhentet referencer og børneattest samt at ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag sendes til 7540fortrolig@sogn.dk eller Herfølge Menighedsråd, Kirkekontoret Kirkevej 2, 4681 Herfølge – mærket: Kirke- og kulturmedarbejder -  så den er os i hænde senest den 7. juni 2019 kl. 12.00.